Baustellenreport Chemnitz: Testfahrt Chemnitzer Modell